Новини Продукти Продажби Поддръжка Форум Преса За фирмата

Ако желаете да популяризирате своята дейност, като разширите асортимента с висококачествените продукти Behold TV - изпратете ни анотация за вашия сайт/магазин. Информация за нашите дилъри ще се актуализира в раздел «ПРОДАЖБИ»


Програма на телевизиите
Инсталиране на хардуер. Справочна информация.Особености при избор и инсталиране на оборудване, драйвери и софтуер

Достигането до етапи «Инсталиране на оборудване», «Инсталиране на драйвер» и «Инсталиране на софтуер» само по себе си предполага, че потребителите вече са направили своя избор за конкретен(и) модел(и) тунер(и) с PCI / РСІ-E / USB / STB интерфейс.

a Пояснение~извинение към "домашните майстори" и по-напредналите в материята: Добавянето на този раздел към оригиналната инструкция в никакъв случай няма за цел да бъдат омаловажавани или пренебрегвани техническите познания и възможности на потребителите!

Напомнянето за необходимост от спазване на определени мерки за безопасност и ред за работа се прави с цел да бъдат предотвратени възможни злополуки при боравене с електрическо и електронно оборудване, предпазване от повреди на вгражданите модули, компютърните конфигурации и инсталиран софтуер, както и спазване на гаранционните условия за дълготрайна и безпроблемна употреба!

В контекста на горните забележки, при несигурност или съмнения по отношение инсталиране на хардуер и софтуер е приложимо добре познатото правило - "...не правете това сами в къщи!..." -

Повреди поради неспазване на инструкциите за инсталиране и работа с устройствата не попадат в обхвата на гаранционните условия


Автономни STB (Set-Top Box) модели:

Притежателите на автономни STB (Set-Top Box) модели могат да прескочат този раздел - за такива тунери не е необходимо дори наличие на компютър, отваряне на корпуса на и инсталиране на драйвери. Необходимо е единствено свързване на съответните входове и изходи към монитор, захранване, акустична система (аудиокарта) и РС (при желание за използване на функция POD - "Picture on desktop"/ "Картина в картината" и управление от компютър за модели, които поддържат такива функции*) в съответствие с регламентираните правила.

* За STB модели, които могат да бъдат управлявани софтуерно от компютър, програмното осигуряване е различно от разглежданото в основния материал и е окомплектовано с отделни собствени пълни инструкции на език.

Подробни материали за управление / flash на STB тунери (инструкции, описание на софтуер, Help на български език и др.) са публикувани в обособени материали.


Тунери с USB интерфейс:

При модели с USB интерфейс също не са необходими никакви действия, свързани с инсталиране на оборудване (отваряне на корпуса на РС/лаптоп/нетбук...). Необходими са основни познания и спазване на правила при работа с USB устройства*.

* Важно ТВ тунери с USB интерфейс изискват не по-малко внимателно отношение, както и към други устройства с такъв интерфейс. Тези изисквания са свързани основно с процесите за инициализация/деинициализация при присъединяване/изваждане към/от USB порт и предпазване от повреди при такива действия. От една страна мерките са елементарни, изискват минимално време и в програмния пакет не случайно са предвидени съответни команди, а от друга страна при неспазване на тези задължителни условия рисковете от повреди на устройството не заслужават небрежно отношение.


При тунерите за вграждане има повече специфични особености, с които потребителите трябва да се съобразяват!

Освен това (въпреки естественото нетърпение от изпробване на всяка една нова придобивка), за да бъдат пълноценно използвани уникалните възможности, които са реализирани в ТВ тунери Beholder, Преди първо включване и инсталиране на драйвери/софтуер е желателно предварително да бъдат изяснени собствените изисквания и желания (респ. възможности на системата) за последващо управление и използване на системата, свързани като минимум с фирмените технологии, които се поддържат от тунерите на Beholder:

възможности за управление, които в ТВ тунери Beholder са реализирани с технология ARPC;

възможности за по-естетичен (скрит) и сигурен (по отношение защита от замърсяване, механични повреди, външни влияния и пр.) монтаж на IR-датчик за дистанционно управление на базата на технология IRC.

 • Важно! Способи за предаване на звук:

При правилно ориентиране в тези особености се избягва необходимост от последващо отваряне/разглобяване на оборудване, преконфигуриране на хардуер / BIOS / ОС и фирмения софтуер на Beholder, респ. могат да бъдат спестени усилия и време, както и да се предотвратят рискове от евентуални повреди по оборудването, които неизбежно се повишават с всяко следващо отваряне на корпуса и преконфигуриране на системата.

PCI / PCIе тунери Beholder са предназначени за вътрешно вграждане в корпуса на компютър. В зависимост от ограниченията, възможностите на наличното оборудване и желания на потребителите се предлагат широки варианти за избор:

Според пространствените ограничения - с "традиционна"

или с нископрофилна архитектура:

Според свободните (или предпочитани) слотове - РСІе / РСІ 2.2

Освен комбинациите според архитектурата и РСІ-слотове, възможностите на системата, индивидуалните потребителски желания, предвиден бюджет и други фактори тунерите и програмното осигуряване, които разработва Beholder обхващат почти всички възможните комбинации за конфигуриране -

- с/без FM тунер, а при наличие на такъв -

- с/без функция RDS,

- с/без хардуерен енкодер,

- с пълна или частична поддръжка на фирмените технологии,

и т.н.


ТВ тунери Beholder и специализираният фирмен софтуер за тях (драйвери, програмни пакети, плъгини) не изискват специални познания по хардуерна/софтуерна поддръжка или програмиране. В подробните инструкции и страниците на официалния сайт се съдържа изчерпателна информация, въз основа на която процесите по инсталиране и последващо използване могат да бъдат извършени дори от начинаещи потребители. Все пак се препоръчва това да бъде извършено от специалисти на съответните търговски представители или оторизирани от тях лица/сервизни организации.

Както за специалисти, така и при решение за самостоятелно инсталиране е необходимо да бъдат спазвани

 

Основни мерки за безопасност и ред за работа:

 1. Изключват се компютърът и захранващия кабел от електрическата мрежа!
 2. Отваря се корпусът.
 3. Внимателно се поставя(т) платката(ите) на тунера(ите) в свободен(и) PCI / PCIе слот(ове) на дънната платка съгласно специфичните описания за работа със съответните дънни платки на съответните производители:
 4. В зависимост от избрания (ограничения - възможен) начин за предаване на звук* се съединява с външен аудиокабел
  аудио изход на TV тунера и вход Line-in на звуковата карта, или с вътрешен кабел
  вътрешният аудио изход на тунера към вътрешен вход на аудиокартата**

IR и ARPC:

1. Включва се IR-датчикът за приемане на сигнали от ДУ към вътрешния или външен IR-вход на тунера (вж. илюстрации към т.2. "IR" и т.4. "R/C").

*** За използване на технология ARPC като емулация на ATX бутон се включват:

- изходите на бутона за захранване на системния блок към клеми PWR_BTN на тунера, а

- клеми PWR_MB на тунера се съединяват чрез кабела за включване на захранването със съответната клема (вход) на дънната платка:

Клеми за кабели (ARPC)Букса за IR-датчик (IRC)

2. Затваря се корпусът.

3. Включват се телевизионна- и (само за модели с FM) радио- антени към съответните входове на тунера.

Важно За модели тунери без поддръжка на технология GIAI настоятелно се препоръчва да се използва(т) галваничен(и) разделител(и) преди съответните антенни входове на тунера! Това е крайно наложително особено при включване на кабелна мрежа и активни антени със собствено ел. захранване, както и за предпазване от токови удари/гръмотевични поражения от външни антени


Включване на външни устройства към тунера:

aВнимание! Всякакви присъединявани устройства трябва да бъдат напълно изключени от захранващата мрежа!!!

Включване на външни аудио/видео устройства към тунера се осъществява през съответните входове на тунера** (в зависимост от модела):

 • с   А/V кабел-"опашка" в съответствие с предназначението на съответните входове:

 • с комбиниран A/V (S-Video) кабел.

Справочна техническа информация:

 • Разводка на комбиниран A/V-вход (куплунг MiniDIN 6PIN) при модели тунери Behold TV 6-а, 7-ма серии и Behold TV INTRO;
 • Разводка на комбиниран A/V-вход (куплунг MiniDIN 9PIN) при модели тунери Behold TV H8/A8;
 • Разводка на комбиниран A/V-вход (куплунг PCMCIA 10PIN) при модели тунери Behold TV Wander/Voyage/Columbus
 • Схема на IR-сензор при модели тунери серии 4хх-5хх (датчик TSOP1838 - 38kHz, 5V) и модели тунери серии 6хх, 7х, 8х (датчик TSOP34838 - 38kHz, 2.5-5.0V);
 • Разводка на аудиоконектори при ТВ-тунери BeholdTV 401/403/403 FM

са поместени тук


Забележки: Пълни инструкции с най-актуална информация са поместени на инсталационните CD и са публикувани в официалния сайт.

* Особености при предаване и запис на звук са описани подробно в помощната информация за работа със софтуерния комплекс Behold TV.

** Схеми на разположение и описание на функционални входове/изходи на тунера са илюстрирани на оригиналната опаковка, тук и в оригиналния сайт - раздел «поддръжка».

*** За различни производители и модели дънни платки обозначенията могат да бъдат различни - вж. помощна информация за работа със софтуерния комплекс Behold TV.


 


Използване на информационно съдържание от сайта/препратки (цели материали или части от тях) се допуска само след съгласуване с авторите/редакцията © Beholder © Beholder Europe «Общи условия»