Новини Продукти Продажби Поддръжка Форум Преса За фирмата

Ако желаете да популяризирате своята дейност, като разширите асортимента с висококачествените продукти Behold TV - изпратете ни анотация за вашия сайт/магазин. Информация за нашите дилъри ще се актуализира в раздел «ПРОДАЖБИ»


Програма на телевизиите
Общи Условия


  • Общи условия:

beholder-europe.com и beholder-europe.eu (по-нататък за краткост "Сайт/ове") представляват частна интелектуална собственост. Счита се, че всяко лице (независимо дали е физическо и/или юридическо), което получава достъп до публикуваните в сайтовете материали/хипервръзки, по подразбиране приема всички условия за ползването им така, както са посочени по-долу. Освен тези условия, за други неуредени въпроси/клаузи се прилагат Закон за авторското право и сродните му права и международни правни норми за закрила на интелектуалната собственост.

  • Авторски права:

Цялото съдържание на цитираните сайтове (по-нататък за краткост "Материали/те"), търговска марка Behold TV и лого Beholder са предмет на авторски права, които са частна собственост (по-нататък за краткост носителите на авторските права се наричат „Администратор/ите”). Всички права са запазени, освен ако изрично не е упоменато друго.
Регистрация в Българско патентно ведомство № 117813/2011 г.
Не се допуска копиране, разпространение, възпроизвеждане, промяна, предаване/ретранслиране/излъчване (по електронен или друг начин), свързване или използване за каквито и да е публични или търговски цели на публикуваните Материали (цялостно или на части/откъси) без предварително съгласие на авторите и редакцията ©Beholder; beholder-europe.com / beholder-europe.eu в писмена форма.
При получено съгласие по реда на предходния абзац зареждане, отпечатване, препратки и всякакви други действия с отделни страници, раздели, цели текстове или откъси от тях се позволява само при условие, че нe се премахват забележки/препратки, касаещи авторски права и/или други такива с подобно съдържание, свързани с интелектуалната собственост.
При всякакво публикуване на информация, в началото и в края на съответните публикации е задължително да се посочват препратки към източниците на информация: http://www.beholder-europe.com / http://www.beholder-europe.eu

  • Лична информация и конфиденциалност:

Каквато и да е лична информация (имена, адреси, телефонни номера, e-mail адреси), която се изпраща на Сайтовете чрез електронна поща или по друг начин може да бъде използвана в съответствие с приетата политика и действащите законови рамки за защита на личната информация. Всякакви други съобщения или материали, които се изпращат на Сайтовете (въпроси, коментари, предложения, съобщения във форуми и други подобни), ще се считат за неконфиденциални и без право на собственост. Отговорност за собственост върху такива се носи от съответния(те) потребител(и) (изпращачи, кореспонденти).

  • Непоискана информация:

При регистрация като Потребител се счита, че по подразбиране се изявява безусловно съгласие за получаване на информационни материали и/или непоискана търговска информация, разпращана в електронен и/или писмен вид (по-нататък за краткост "Абонамент"). Отписване от абонамент може да бъде извършено както по собствена инициатива на Потребител(и), така и от Администратор(ите) по всяко време, без това да води до поемане на каквато и да е отговорност.

  • Отговорност за публикуване на информация:

aВсички материали, екранни снимки (screenshots), външни препратки (hyperlinks) и/или цитати, които водят към такива, самостоятелни разработки (b и другоезични интерфейси) и пр. се публикуват за ползване при условия за ползванеAs it is“:
Администраторът/редакцията не носят отговорност за възможни вредоносни въздействия върху компютърни системи и друг инсталиран софтуер/ОС под влияние на коментиран софтуер/хардуер и съдържанието на цитирани интернет-препратки! Същите могат да бъдат използвани по собствена преценка, при съответните условия за ползване и изключително за своя сметка и риск.
Администраторът се стреми да се поддържа актуална информация от източници, които считат за достоверни, но не заявява, че същите са безусловно такива. Администраторът запазва правото си да променя без предварително уведомление съдържанието на сайта. Не се носи отговорност за каквито и да е загуби; преки, непреки или последващи вреди; пропуснати ползи и пр., произтичащи от или свързани с достъп до и ползване на информационното съдържание.
Свързани сайтове/материали:
Администраторът не потвърждава и не носи отговорност за информация, която се съдържа в сайтове, към които има хипервръзки или цитати, които водят към такива, както и за предлагани продукти, услуги и други такива в същите сайтове.
Административни действия:
По преценка на Администратора/редакцията нецензурни, обидни, неуместни коментари/мнения/съобщения на потребители/посетители могат да бъдат изтривани/премахвани едностранно и да бъде ограничен достъп както временно, така и постоянно.

  • Други условия за ползване, тиражиране и разпространение ...
Използване на информационно съдържание от сайта/препратки (цели материали или части от тях) се допуска само след съгласуване с авторите/редакцията. © Beholder «Общи условия»